Barn og unge

Her finner du indikatorer for de kommunale sektorene barnehage, grunnskole og barnevern

Les mer

Helse og omsorg

Kommunehelsetjeneste, hjemmetjeneste og institusjon, sosialtjeneste og kommunal bolig

Les mer

Kultur og idrett

Idrett og anlegg, folkebibliotek, kultur- og musikkskoler, kulturbygg og aktivitetstilbud for barn og unge

Les mer

Teknisk

Her finner du indikatorer for brann, fysisk planlegging, kommunal vei, samt vann, avløp og renovasjon

Les mer

Om barometeret:
Mandat og begreper

Bakgrunn og målsetting Grenlandsbarometeret er et utvalg av indikatorer som beskriver sider ved utviklingen i det kommunale tjenestetilbudet i Grenland. Indikatorene er hentet fra Statistisk sentralbyrås KOSTRA-database og er reviderte tall for perioden 2011 til 2014, mens 2015-tallene er ureviderte per 9.april 2016. Utvikling av Grenlandsbarometeret inngår som en del av et treårig prosjekt (3-årig prosjekt […]

Oversikt over etablerte samarbeid i Grenland

Her viser vi en oversikt over etablerte samarbeid i Grenland. Noen grenlandskommuner har etablert samarbeid med kommuner også utenfor Grenland, men de samarbeidene kommer ikke fram på denne listen. Etablerte samarbeid i Grenland – oversikt

Folketilvekst i løpet av året

Her viser vi en oversikt over folketilveksten fra 1. januar til utgangen av 4. kvartal for de fem siste årene. Folketilveksten er summen av fødselsoverskuddet og nettoinnvandringen.