Om barometeret:
Mandat og begreper

Bakgrunn og målsetting

Grenlandsbarometeret er et utvalg av indikatorer som beskriver sider ved utviklingen i det kommunale tjenestetilbudet i Grenland. Indikatorene er hentet fra Statistisk sentralbyrås KOSTRA-database og er reviderte tall for perioden 2012 til 2015, mens 2016-tallene er ureviderte per 15. mars 2017.

Utvikling av Grenlandsbarometeret inngår som en del av et treårig prosjekt (3-årig prosjekt for statistikksamarbeid og Grenlandsbarometer) mellom de seks grenlandskommunene Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien. Prosjektet styres av rådmannskollegiet i Grenland.

Målsettingen med barometeret er at det skal være et faktabasert verktøy for refleksjon, gjensidig læring og identifisering av forbedringsområder innenfor
Grenlandssamarbeidet. Grenlandsbarometeret er utviklet spesielt med tanke på politikere og kommuneadministrasjon, men kan også være en nyttig nettportal for øvrige samfunnsaktører og interesserte.

Utvalget av indikatorer baserer seg på grenlandkommunenes kunnskap om hvilke indikatorer som er mest relevante i våre kommuner, og utvalget er foretatt i samarbeid mellom de seks kommunene.

Barometeret oppdateres årlig i august. I tillegg oppdateres folkemengde årlig i februar, samt ved utgangen av hvert kvartal. Indeksverdier fra Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi oppdateres i november.

Statistikk presentert på dette nettstedet er hentet fra Statistisk sentralbyrås KOSTRA database. Tallene for perioden 2012 til 2015 er reviderte, mens 2016-tall er ureviderte per 15. mars 2017.
www.ssb.no

 
Begrep som brukes i barometeret

Konsern:
Med konsern i KOSTRA menes kommuneregnskap, kommunale foretak, lånefondsbalansene (fra 2012), interkommunale selskap og interkommunale samarbeid etter Kommunelovens § 27, som fører særregnskap. I all hovedsak velger vi å vise konserntall. Da tar vi høyde for at ikke alle kommuner velger å produsere alle tjenester selv, men at mange velger å organisere deler av produksjonen i interkommunale selskap eller samarbeid1.

KOSTRA:
KOSTRA står for KOmmune-STat-RApportering.

KOSTRA-grupper:
Landets kommuner er gruppert i sammenlignbare grupper (27 KOSTRA-grupper) etter økonomiske rammebetingelser. Grupperingen er foretatt på bakgrunn av tre kriterier: Kostnad ved å innfri minstestandard og lovpålagte oppgaver, folkemengde og frie disponible inntekter2. Fra og med 2013 er grenlandskommunene fordelt på fem KOSTRA-grupper:
Siljan – KOSTRA-gruppe 1
Drangedal – KOSTRA-gruppe 2
Bamble – KOSTRA-gruppe 8
Kragerø – KOSTRA-gruppe 11
Skien og Porsgrunn – KOSTRA-gruppe 13

 

Vis 2 fotnoter

  1. Statistisk sentralbyrå, KOSTRA-publiseringen 15. juni 2015 – Fagveiledning til bruker, side 22. Tilgjengelig fra: https://www.ssb.no/offentlig-sektor/kommune-stat-rapportering/_attachment/231152?_ts=14df62334e0 (lest 7. oktober 2015).
  2. Langørgen, A., S.A. Løkken og R. Aaberge (2015), Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser, Rapporter 19/2015, Statistisk sentralbyrå. Tilgjengelig fra: https://www.ssb.no/offentlig-sektor/artikler-og-publikasjoner/_attachment/225199?_ts=14ce4c230d0 (lest 7. oktober 2015).