Brann

 Tallene er oppdatert 15. mars 2017.

KG 2016 er forkortelse for KOSTRA-gruppe 2016. De seks grenlandskommunene sorterer under fem KOSTRA-grupper, og KG 2016 viser gjennomsnittsverdien for den enkelte grenlandkommunes KOSTRA-gruppe for året 2016. For mer informasjon om KOSTRA-grupper se Om barometeret på startsiden.

Netto driftsutgifter til forebygging og beredskap viser kommunens driftsutgifter til dette området inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene er trukket fra. Netto driftsutgifter må dekkes inn av frie inntekter i form av skatteinntekter og rammeoverføringer fra staten, og indikatorene viser slik sett den enkelte kommunes prioritering av brann- og ulykkesvern1.

Forebygging av brann og ulykke

Indikatoren nedenfor viser kommunens netto driftsutgifter til forebygging av branner og ulykker, og omfatter mer spesifikt utgifter til feiervesen og andre tiltak som skal forebygge brann og eksplosjonsartede ulykker2.

 

Beredskap mot brann og ulykke

Beredskap mot branner og ulykker omfatter utgifter til brannvesen, oljevernberedskap, samt annen beredskap mot brann- og eksplosjonsrelaterte ulykker med videre3.

 

Vis 3 fotnoter

  1. KOSTRA-Faktaark: Netto driftsutgifter til funksjon 338 per innbygger, konsern og Netto driftsutgifter til funksjon 339 per innbygger, konsern, Statistisk sentralbyrå.
  2. Kommunal- og regionaldepartementet (oppdatert 6. desember 2013), Regnskapsrapporteringen i KOSTRA, veiledning, regnskapsåret 2014, side 38.
  3. Kilde samme som fotnote 1.