Folkemengde

 

 

Her viser vi befolkningsendringer i grenlandskommunene de siste årene og tall fra Statistisk sentralbyrås siste befolkningsframskriving offentliggjort i juni 2016.

Befolkningsendringer i 2016

Tabellen nedenfor viser endring i folkemengde fra inngangen til utgangen av 2016. Grenland som region hadde en positiv folkevekst i 2016: Folkemengden økte med 670 personer. Tjue prosent av denne tilveksten skyldes et fødselsoverskudd, mens åtti prosent skyldes en positiv nettoinnvandring. For Grenland som region har tendensen fra 2011 til 2015 vært negativ innenlandsk nettoflytting. For første gang siden 2010 hadde regionen i 2016 igjen en positiv innenlandsk nettoflytting. Tallene i tabellen er hentet fra Statistisk sentralbyrå, kildetabell 01223.

  Bamble Drangedal Kragerø Porsgrunn Siljan Skien
Folketallet 1. januar 2015 14140 4111 10636 35755 2361 53745
Fødselsoverskudd -3 -18 -20 6 2 -1
Innvandring 56 37 89 348 11 433
Utvandring 24 11 21 145 1 197
Innflytting, innenlandsk 577 155 326 1697 117 2231
Utflytting, innenlandsk 657 140 406 1714 156 2261
Folkevekst -52 25 -29 200 -26 207
Folketallet 31.desember 2015 14088 4136 10607 35955 2335 53952
  Bamble Drangedal Kragerø Porsgrunn Siljan Skien
Folketallet 1. januar 14088 4136 10607 35955 2335 53952
Fødte 134 32 80 353 21 541
Døde 122 44 105 332 17 451
Innvandring 89 16 46 412 16 481
Utvandring 29 9 25 181 4 270
Innflytting, innenlandsk 598 130 368 1718 132 2131
Utflytting, innenlandsk 621 112 387 1726 125 2079
Folketallet 31. desember 14138 4148 10586 36198 2357 54316
Befolkningsendringer fra 1999 til 2016

Tabellen nedenfor viser endring i fødselsoverskudd, netto innvandring, netto innenlandsk flytting og folkevekst fra 1999 og frem til i dag. For å lettere få øye på trenden i  tallmaterialet  vises glidende gjennomsnitt for tre år av gangen. Det betyr at verdien for 1999 er et gjennomsnitt av perioden 1997-1999, verdien for 2000 er et gjennomsnitt for perioden 1998-2000 osv. 

 

  

  

  

  

 

 

 

Om Statistisk sentralbyrås befolkningsframskriving

Statistisk sentralbyrå (SSB) har framskrevet tall for kommunene til og med 2040. Mellomalternativet (MMMM) er befolkningsframskrivingens hovedalternativ og forutsetter middels utvikling i både fruktbarhet, levealder og innvandring. Lavalternativet (LLML) forutsetter lav fruktbarhet, middels levealder og lav innvandring. Høyalternativet (HHMH) forutsetter høy fruktbarhet, middels levealder og høy innvandring.

Tabellen nedenfor viser hvilke forutsetninger som ligger til grunn for de ulike framskrivingsalternativene. For eksempel legger SSB til grunn for MMMMM alternativet at kvinner fortsetter å få (gjennomsnittlig) 1,72 barn hver (samlet fruktbarhetstall), at levealderen øker til 87 år for menn og 89 år for kvinner, at det innvandrer 60 000 – 70 000 personer til Norge årlig og at det utvandrer 40 000 personer. Den innenlandske flyttingen holdes konstant i framskrivingsperioden og er basert på flyttemønstrene de siste ti år1.    

 

Variabler Det faktiske antall i år 2015 LLML MMMM HHMH
Fruktbarhet 1,73 1,55 1,72 1,90
Levealder 80 år (menn)

84 år (kvinner)

83,3 år (menn)

86 år kvinner

87 år (menn)

89 år (kvinner)

90,3 år (menn)

91,9 år (kvinner)

Innvandring (årlig) 65 000 personer Synker til 35 000 personer Fra 60 00 til 70 000 personer Øker til 190 000 personer
Utvandring (årlig) 35 000 personer Synker til 30 000 personer Øker til 40 000 personer Øker til 60 000 personer
Befolkningsframskriving for Skien

Befolkningsframskrivingene offentliggjort i 2014 og 2016 anslår at folkemengden i Skien vil fortsette å øke i framskrivingsperioden, men at kommunen vil passere 60 000 innbyggere noe senere med den siste framskrivingen, enn hva som ble anslått i framskrivingen fra 2014. For de yngste aldersgruppene, 0-5 år og 6-15 år, er samtlige tre framskrivingsalternativer nedjustert i den siste framskrivingen. For den eldste aldersgruppen, 80 å og eldre, er høyalternativet noe nedjustert og lavalternativet noe oppjustert.

 

 

 

 

 

 

Befolkningsframskriving for Porsgrunn

I første halvdel av framskrivingsperioden sammenfaller hovedalternativene i de to framskrivingene, når det gjelder total folkemengde i Porsgrunn. Antall 0-5 åringer er anslått å øke fra begynnelsen av 2020-tallet, selv om antallet i den siste framskrivingen er nedjustert sammenlignet med antallet i den foregående. Nedjusteringen av antall barn 0-5 år fra slutten av dette tiåret vil delvis forklare nedjusteringen av antall 6-15 åringer fra slutten av 2020-tallet.

 

  

  

  

 

Befolkningsframskriving for Bamble

Framskrivingen av folkemengden i Bamble er nedjustert for alle tre alternativer i den siste framskrivingen, men er anslått å holde seg stabilt rundt 14 000 innbyggere, dersom utviklingen følger hovedalternativet. Antall barn 0-5 år har de siste to årene vært lavere enn lavalternativet i framskrivingen fra 2014. I den siste framskrivingen er de tre framskrivingsalternativene nedjustert for aldersgruppene 0-5 og 6-15 år. Dersom utviklingen i antall barn følger mellomalternativet i den siste framskrivingen, vil man se en fortsatt nedgang fram til 2018, før antall barn 0-5 år stabiliserer seg omtrent på eller noe lavere enn dagens nivå. Denne stabiliseringen finner vi igjen i en stabilisering av antall 6-15 åringer fra slutten av 2020-tallet.

 

  

  

  

 

Befolkningsframskriving for Kragerø

Det anslås at folkemengden i Kragerø vil øke eller holde seg så og si uendret i framskrivingsperioden. Nedgangen i antall 0-5 og 6-15 åringer kan bli større enn hva som ble anslått i forrige framskriving. Men fra slutten av dette tiåret kan nedgangen snu, fra midten av framskrivingsperioden for 0-5 åringer og mot slutten av framskrivingsperioden for 6-15 åringer, og stabilisere seg på et antall tilsvarende det kommunen har i dag.

 

  

  

  

 

 

Befolkningsframskriving for Drangedal 

For den totale folkemengden i Drangedal er mellom- og lavalternativet oppjustert i siste framskriving, og det anslås at kommunen vil få en økning i innbyggertallet i framskrivingsperioden. Hovedalternativet anslår at antall 0-5 åringer og 6-15 åringer i slutten av framskrivingsperioden vil ligge omtrent på dagens nivå.

 

  

  

  

 

 

Befolkningsframskriving for Siljan

Nedgangen i folkemengden de siste to årene har vært større enn hva som ble anslått med lavalternativet i beregningen fra 2014. I den siste framskrivingen er alle alternativene nedjustert, men hvor mellomalternativet anslår at folkemengden vil stabilisere seg omtrent på dagens nivå.  

 

   

  

  

 

 

 

Vis 1 fotnoter

  1. Tønnesen, M., S. Leknes og A. Syse (2016): Befolkningsframskrivinger 2016-2100: Hovedresultater. Økonomiske analyser 3/2016. Statistisk sentralbyrå. Tilgjengelig fra: https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/270392?_ts=1556d680ad8