Byggeaktivitet

 

Godkjente boliger

Når et bygg gis rammetillatelse regnes det i statistikken som godkjent. En rammetillatelse avgjør om tiltaket kan utføres innenfor de rammer som er gitt og gir rett til å igangsette forberedende tiltak. I de tilfeller der kommunen benytter ett trinns søknad, blir dato for rammetillatelse satt til samme dato som igangsettingstillatelse1. Det ble gitt 0 godkjenninger i Siljan per 3. kvartal i 2012 og i 2016. 

I Skien og Porsgrunn var det en økning i antall godkjenninger gitt i perioden fra 1. kvartal til 3. kvartal inneværende år sammenlignet med foregående år, en økning som først og fremst er knyttet til økningen i antall godkjenninger gitt til store frittliggende boligbygg.

  

 
Igangsatte boliger

Bygg blir regnet som igangsatt når det er gitt igangsettingstillatelse. Det ble igangsatt 0 boliger i Siljan i 2012. 

 

 

Ferdigstilte boliger

Bygg blir regnet som fullført når det enten er gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest2. Det ble ferdigstilt 0 boliger i Drangedal i 2013 og tilsvarende i Siljan i 2014.  

 

 

 

Vis 2 fotnoter

  1. Byggeareal, 3. kvartal 2015. Om statistikken. Statistisk sentralbyrå. Tilgjengelig fra: https://www.ssb.no/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/byggeareal/kvartal/2015-11-06?fane=om#content.
  2. Kilde: Samme som fotnote 1.