Sysselsetting

 

 

Sysselsatte

Fra og med 2015 baserer den registerbaserte sysselsettingsstatistikken seg på nye datakilder. Det innebærer at det ikke lenger er Aa-registeret som er hovedkilde til sysselsettingsstatistikken, men a-ordningen. Foruten at tallene har bedre kvalitet og er mer presise, er en annen fordel med den nye hovedkilden at den gir mulighet for detaljerte tall for utviklingen på arbeidsmarkedet, blant annet tall ned på kommunenivå fordelt på alder og næring. Med den nye hovedkilden var antall sysselsatte i 2015 på landsnivå 60 000 lavere enn i den gamle ordningen. Det medfører et brudd i tidsserien, slik at endring i andel sysselsatte fra 2014 til 2015 ikke representerer en faktisk endring1. Nedenfor vises tall for 4.kvartal 2016 og endring fra 4.kvartal 2015 til 4.kvartal 2016. 

  

 

 

Arbeidsledige

Statistisk sentralbyrås tall for arbeidsledige baserer seg på Arbeidskraftundersøkelsen, som inneholder tall over «personer uten inntektsgivende arbeid som forsøkte å skaffe seg slikt arbeid i løpet av de siste fire ukene regnet fra intervjutidspunktet, og som kunne ha påtatt seg arbeid i løpet av referanseuka eller de to påfølgende ukene. Ufrivillig helt permitterte blir regnet som arbeidsledige etter en sammenhengende varighet på tre måneder«2.

 
Sysselsatte i kommunal sektor

Figurene nedenfor viser andel avtalte korrigerte årsverk for kommuneadministrasjonen, barnehage, grunnskole, helse- og sosialtjenester, kultur, tekniske tjenester og annet på konsernnivå. Konsern omfatter kommunen, kommunale foretak  og kommunens eierandeler av interkommunale selskaper. Andel avtalte korrigerte årsverk tar utgangspunkt i avtalte årsverk og korrigeres for legemeldt fravær og svangerskapspermisjon. Tallene for 2016 er ureviderte og tall for samferdsel og vann/avløp/renovasjon er for marspubliseringen i 2016 lagt sammen med «Annet» fordi det mangler opplysninger om tjenestested3.

 

   

  

  

  

  

  

 

 

 

Vis 3 fotnoter

  1. Nærmere om forholdet mellom gammel og ny statistikk. Statistisk sentralbyrå. Tilgjengelig fra: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/naermere-om-forholdet-mellom-gammel-og-ny-statistikk. Sysselsetting, registerbasert, 2015, 4.kvartal. Statistisk sentralbyrå. Tilgjengelig fra: 20    https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27
  2. Arbeidskraftundersøkelsen, 1.kvartal 2016. Statistisk sentralbyrå. Tilgjengelig fra: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/aku/kvartal/2016-04-28?fane=om#content
  3. Faktaark og merknad til kildetabell, Statistisk sentralbyrå.