Sysselsetting

 

Sysselsatte og arbeidsledige

Fra og med 2015 baserer den registerbaserte sysselsettingsstatistikken seg på nye datakilder. Det innebærer at det ikke lenger er Aa-registeret som er hovedkilde til sysselsettingsstatistikken, men a-ordningen. Foruten at tallene har bedre kvalitet og er mer presise, er en annen fordel med den nye hovedkilden at den gir mulighet for detaljerte tall for utviklingen på arbeidsmarkedet, blant annet tall ned på kommunenivå fordelt på alder og næring. Med den nye hovedkilden er antall sysselsatte på landsnivå 60 000 lavere enn i den gamle ordningen. Det medfører et brudd i tidsserien, slik at endring i andel sysselsatte fra 2014 til 2015 ikke representerer en faktisk endring. I den første figuren nedenfor viser vi derfor kun 2015-tall1.

 

Statistisk sentralbyrås tall for arbeidsledige baserer seg på Arbeidskraftundersøkelsen, som inneholder tall over «personer uten inntektsgivende arbeid som forsøkte å skaffe seg slikt arbeid i løpet av de siste fire ukene regnet fra intervjutidspunktet, og som kunne ha påtatt seg arbeid i løpet av referanseuka eller de to påfølgende ukene. Ufrivillig helt permitterte blir regnet som arbeidsledige etter en sammenhengende varighet på tre måneder«2.

 
 
Sysselsatte i kommunal sektor

Sysselsatte er her personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst en times varighet per 4. kvartal, samt personar som har slikt arbeid, men som var fraværende på grunn av sjukdom, ferie, lønnet permisjon osv. Avtalte årsverk blir beregnet på grunnlag av at avtalt arbeidstida i referanseuka blir  regnet om til heltid3. Årsverkene i interkommunale selskap  er fordelt etter eierandelen som er registrert i Bedrifts- og foretaksregisteret4.

 

   
 

 

 

Vis 4 fotnoter

  1. Nærmere om forholdet mellom gammel og ny statistikk. Statistisk sentralbyrå. Tilgjengelig fra: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/naermere-om-forholdet-mellom-gammel-og-ny-statistikk. Sysselsetting, registerbasert, 2015, 4.kvartal. Statistisk sentralbyrå. Tilgjengelig fra: 20    https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27
  2. Arbeidskraftundersøkelsen, 1.kvartal 2016. Statistisk sentralbyrå. Tilgjengelig fra: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/aku/kvartal/2016-04-28?fane=om#content
  3. Sysselsette i kommunal sektor, 2015, 4.kvartal. Statistisk sentralbyrå. Tilgjengelig fra:https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/komregsys/aar/2016-06-15?fane=om#content
  4. Antall avtalte årsverk eksklusive lange fravær i kommunen som konsern, Statistisk sentralbyrå. Tilgjengelig fra:https://www.ssb.no/statistikkbanken/SelectVarVal/saveselections.asp.