Barnevern

 

 

Tallene nedenfor er oppdatert 15. mars 2017.

KG 2016 er forkortelse for KOSTRA-gruppe 2016. De seks grenlandskommunene sorterer under fem KOSTRA-grupper, og KG 2016 viser gjennomsnittsverdien for den enkelte grenlandkommunes KOSTRA-gruppe for året 2016. For mer informasjon om KOSTRA-grupper se Om barometeret på startsiden.

For enkelte av landets kommuner kan ikke alle KOSTRA-tall for barneverntjenesten publiseres av personvernhensyn. Det medfører at vi ikke har gjennomsnittsberegning for KOSTRA-gruppene for alle indikatorene nedenfor. Der vi ikke har gjennomsnitt for disse gruppene viser vi gjennomsnittet for landet.

Enhetskostnader

Utgifter til barneverntjenesten omfatter1:

 • Drift av tjenesten
 • Saksbehandling
 • Barnevernsberedskap/barnevernsvakt
 • Utgifter til sakkyndig
 • Utgifter til tolk


Utgifter til tiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet omfatter2:

 • Utgifter til hjelpetiltak for barn og familier
 • Utgifter til plasser i sentre for foreldre og barn
 • Tiltaksstillinger i barneverntjenesten

Verdi for Siljan i 2015, samt verdi for landet i 2012, er stiplet.

 


Utgifter til barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet omfatter3:

 • Utgifter til tiltak som fosterhjem, akuttplasseringer, institusjon og bofellesskap
 • Utgifter til hjelpetiltak iverksatt i tillegg til plassering
 • Tilsynsfører i fosterhjem

Verdi for Siljan i 2015, samt verdi for landet i 2012, er stiplet.

 

Andel barn med undersøkelse

 

Behandlingstid

Indikatoren nedenfor viser hvor stor andel av undersøkelsene som i statistikkåret hadde en behandlingstid innen tre måneder, som er fristen i henhold til barnevernloven §6-9. Loven åpner opp for at fristen i særlige tilfeller kan være seks måneder. De 25 prosent av kommunene i landet som i 2016 skåret høyest på denne indikatoren gjennomførte 95 prosent eller fler av undersøkelsene innen tre måneder, mens de 25 prosent av kommunene som skåret lavest gjennomførte 75 prosent eller færre av undersøkelsene innen tre måneder. Median for landet dette året var 88 prosent4.

 

Fagutdanning

Gjennomsnittet for landet økte fra 3,6 stillinger med fagutdanning per 1000 barn 0-17 år i 2012 til 4,6 i 2016.

 

Alle grenlandskommunene har innført internkontroll i barneverntjenesten. I løpet av de siste tre årene (2014-2016) har Kragerø, Skien og Siljan gjennomført brukerundersøkelse, en eller flere ganger i løpet av treårsperioden 5.

Barnevernet i produksjonsindeksen

Årlig presenterer Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi sin rapport som blant annet beskriver utviklingen i kommuneøkonomien. I den sammenheng presenterer utvalget beregninger av en produksjonsindeks, basert på KOSTRA data fra det foregående år, som sier noe om nivået på produksjonen i den enkelte kommune i forhold til landsgjennomsnittet6. Produksjonsindeksen er ment å vise hvor godt tjenestetilbud som blir gitt til innbyggerne i ulike målgrupper. Sektorindeksen for barneverntjenesten inneholder indikatorene:

 • Barn omfattet av barnevernsundersøkelse i forhold til behovskorrigert innbyggertall (vekt i delindeks 0,258)7
 • Barn 0-17 år omfattet av tiltak i forhold til behovskorrigert innbyggertall (vekt i delindeks 0,542)8
 • Andel ansatte med fagutdanning (vekt i delindeks 0,200)

Nedenfor presenteres grenlandkommunenes indeksverdier for barneverntjenesten. En indeksverdi over 100 indikerer at tjenestetilbudet er bedre enn gjennomsnittet, mens en verdi lavere enn 100 indikerer at tjenestetilbudet er dårligere enn landsgjennomsnittet. For eksempel vil en verdi på 110 indikere at tjenestetilbudet er 10 prosent bedre enn landsgjennomsnittet, men det betyr ikke at kommunen er mer effektiv enn en kommune med lavere indeksverdi.

 

 

 

Vis 8 fotnoter

 1. Veiledning til regnskapsrapporteringen i KOSTRA – Regnskapsåret 2015, Kommunal- og regionaldepartementet (oppdatert 4. november 2014), side 28. Tilgjengelig fra: https://www.regjeringen.no/contentassets/bbb36cc4ebcc460b83aedfb68ca95c6d/kostra_hovedveileder_2015.pdf
 2. Kilde: Samme som fotnote 1.
 3. Kilde: Samme som fotnote 1.
 4. KOSTRA-Faktaark: Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder, Statistisk sentralbyrå. Tilgjengelig fra: https://www.ssb.no/a/kostra/stt/variabel.cgi?f=KS95194002517113&m=KS95194002517113&r=010100&r=EKG13&r=EKA01&r=EAKUO&r=EAK&r=EAK&t=2015&std=checked&v=K1107867136P00030143
 5. Kildetabell: 08845, Statistisk sentralbyrå. Tilgjengelig fra: https://www.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/Define.asp?subjectcode=&ProductId=&MainTable=Kostra2K0869H1Ko&nvl=&PLanguage=0&nyTmpVar=true&CMSSubjectArea=sosiale-forhold-og-kriminalitet&KortNavnWeb=barneverng&StatVariant=&checked=true
 6. Analysene baserer seg på det antall kommuner som har levert tilstrekkelig KOSTRA-data til å inngå i analysen. I 2015 var dette antallet 345 kommuner, i 2014: 373 kommuner, i 2013: 368 kommuner, i 2012: 370 kommuner og i 2011: 359 kommuner. Kilde: Rapport fra det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi, (november 2016, side 141), (november 2015, side 109), (november 2014, side 149), Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Rapport fra det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi, (november 2013, side 103), (november 2012, side 103), Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tilgjengelig fra: www.regjeringen.no/tbu.
 7. Fra 2011 til 2014 har denne delindeksvekten variert mellom 0,260 og 0,263.
 8. Fra 2011 til 2014 har denne delindeksvekten variert mellom 0,537 og 0,540.