Samferdsel

 

Tallene nedenfor er oppdatert 15. mars 2017.

KG 2016 er forkortelse for KOSTRA-gruppe 2016. De seks grenlandskommunene sorterer under fem KOSTRA-grupper, og KG 2016 viser gjennomsnittsverdien for den enkelte grenlandkommunes KOSTRA-gruppe for året 2016. For mer informasjon om KOSTRA-grupper se Om barometeret på startsiden.

Kostnader til kommunale veier 

Utgifter til kommunale veier omfatter blant annet utgifter til drift og vedlikehold av vei, gang- og sykkelsti, gatelys, samt andre tiltak for kjørende og myke trafikanter1. Korrigerte brutto driftsutgifter omfatter driftsutgiftene ved kommunekonsernets egen tjenesteproduksjon pluss avskrivninger minus dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp med videre2. 

 

 

Kostnader til gatebelysning

Gatebelysning skal redusere ulykkesrisikoen i mørke ved å gjøre det lettere å oppfatte vegen og andre trafikanter. I tillegg er formålet med belysning å gjøre det mindre ubehagelig å ferdes i mørke, samt å forebygge kriminalitet3.  

 

Dekktype har stor betydning for brukerne og påvirker hastighet, trafikksikkerhet, komfort, støv og støyplager.

 

Parkeringsplasser for forflytningshemmede
 

 

 

Vis 3 fotnoter

  1. Kommunal- og regionaldepartementet (oppdatert 6.12 2013), Veiledning til regnskapsrapporteringen i KOSTRA – Regnskapsåret 2014.
  2. Statistisk sentralbyrå, KOSTRA-Faktaark, Korr. bto. dr.utg. i kr pr. km komm. vei og gate, konsern.
  3. Høye, A. (revidert 2006), 1.18 Vegbelysning. I: Høye, A. et al (red.), Trafikksikkerhetshåndboken (utgitt 2012), Transportøkonomisk institutt, s. 183.