Vann, avløp og renovasjon

 

Tallene er oppdatert 15. mars 2017.

KG 2016 er forkortelse for KOSTRA-gruppe 2016. De seks grenlandskommunene sorterer under fem KOSTRA-grupper, og KG 2016 viser gjennomsnittsverdien for den enkelte grenlandkommunes KOSTRA-gruppe for året 2016. For mer informasjon om KOSTRA-grupper se Om barometeret på startsiden.

Årsgebyr for vannforsyning

Årsgebyret for vannforsyning er oppgitt for gjeldende år + 1 år. Det vil si at for 2016 oppgis gebyret per 1. januar 2017. Gebyret oppgis uten merverdiavgift. Dersom stipulert årsgebyr er mest utbredt i kommunen oppgis dette for en standardbolig på 120 kvadratmeter bruksareal. Dersom vannmåler er mest utbredt oppgis gebyret for et forbruk på 150 kubikkmeter1. 

 

 

Årsgebyr for avløpstjenesten

Gebyret beregnes på samme måte som for vannforsyning.

 

 

Årsgebyr for avfallstjenesten

Gebyret beregnes på samme måte som for vannforsyning.

 

Tilknytning til vannverk

Indikatoren viser prosent av befolkningen som er tilknyttet et private eller kommunalt vannverk i henhold til drikkevannsforskriften. Dette omfatter vannverk som forsyner minst 50 fastboende personer eller 20 husstander og/eller hytter, fratrukket vannverk som kun forsyner helseinstitusjoner, skoler og barnehager2.

 

Alder på vannledningsnett

Indikatoren leses på den måten, at en økning i verdien fra et år til et annet utgjør en negativ utvikling for den aktuelle kommunen, fordi sannsynligheten for lekkasjer og innsug av forurenset vann øker med alderen på vannledningsnettet. Indikatoren utgjør et anslag for vektet gjennomsnittsalder på vannledningsnettet3. For beskrivelse av beregningsmetode se kilde i fotnote 3. 

 

 

Alder på spillvannsnett

Indikatoren leses på den måten at en økning i verdien fra et år til et annet utgjør en negativ utvikling for den aktuelle kommunen, fordi sannsynligheten for lekkasjer øker med alderen på spillvannsnettet4. For beskrivelse av beregningsmetode se kilde i fotnote 4.

 

Husholdningsavfall

Indikatoren viser antall kilo husholdningsavfall per innbygger. Beregningene gjelder bare vanlig husholdningsavfall som samles inn i kommunale renovasjonsordninger. Avfall som er tatt hånd om i husholdningene og vrakede kjøretøy er ikke medregnet. 

 

 

Vis 4 fotnoter

  1. Statistisk sentralbyrå, KOSTRA-Faktaark, Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret +1).
  2. Statistisk sentralbyrå, KOSTRA-Faktaark, Andel av befolkningen som er tilknyttet private eller kommunalt vannverk.
  3. Statistisk sentralbyrå, KOSTRA-Faktaark, Beregnet gjennomsnittsalder for vannledningsnett med kjent alder, Beregnet gjennomsnittsalder for vannledningsnett med kjent alder.
  4. Statistisk sentralbyrå, KOSTRA-Faktaark, Estimert gjennomsnittsalder for spillvannsnett med kjent alder.