Kommunale boliger

 

Tallene nedenfor er oppdatert 15. mars 2017.

KG 2016 er forkortelse for KOSTRA-gruppe 2016. De seks grenlandskommunene sorterer under fem KOSTRA-grupper, og KG 2016 viser gjennomsnittsverdien for den enkelte grenlandkommunes KOSTRA-gruppe for året 2016. For mer informasjon om KOSTRA-grupper se Om barometeret på startsiden.

Kommunale boliger og kostnad

Indikatoren viser de samlede driftsutgiftene for kommunalt disponerte boliger inkludert avskrivninger korrigert for dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv. Indikatoren viser dermed bruttokostnadene per disponert bolig for kommunen1.

Porsgrunn framstår her med høye enhetskostnader sammenlignet med KOSTRA-gruppe 13 og sammenlignet med Skien. I Porsgrunn er en betydelig andel av boligmassen eid av en kommunal stiftelse. Dette bidrar til høyere driftsutgift per bolig enn om kommunen eier boligene. Kommuner som eier boligene selv har ikke husleie som driftsutgift, men har utgifter i form av renter, avdrag og avskrivninger knyttet til boligene. I kommuneregnskapet føres avskrivinger på de ulike tjenestene, men ikke rente- og avdragsutgift. Slik ulik organisering gir da et ulikt kostnadsbilde og medfører at det er utfordrende å foreta sammenligninger av for eksempel brutto utgift per bolig. 

 

 

 

 

Dekningsgrad

Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere sier noe om dekningsgrad. Høy andel kommunalt disponerte boliger regnes som positivt. Indikatoren kan sees i sammenheng med Husbankens øvrige indikatorer på bruk av boligvirkemidler, for eksempel indikator på bostøtte2.

 

 

 

 

 

Boligvirkemidler

Formålet med bostøtte er å sikre at husstander med lav inntekt og høye boutgifter kan etablere seg eller bli boende i en god bolig. Ordningen forvaltes av Husbanken, mens kommunene er saksbehandlere3. Indikatoren viser antall husstander som ble tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken i 3. termin per 1000 innbyggere i kommunen. Tall for 2016 publiseres først 15. juni 2017. Grenlandskommunene, unntatt Siljan, befant seg i 2015 blant de 10 prosent av kommunene i landet med høyest antall husstander tilkjent bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere.

 

 

Tilgjengelighet for rullestolbrukere

Indikatoren viser andel kommunalt disponerte boliger som er slik at en rullestolbruker på egen hånd kan komme seg fram til boligen, inn i boligen og ha tilgang til nødvendige rom inne i boligen. Indikatoren har relevans i forhold til myndighetenes mål om flere tilgjengelige boliger og et mer inkluderende boligmarked4.

 

 

 

Vis 4 fotnoter

  1. KOSTRA-Faktaark: Brutto driftsutgifter per kommunalt disponerte bolig, konsern, Statistisk sentralbyrå.
  2. KOSTRA-Faktaark, Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere, Statistisk sentralbyrå.
  3. Husbanken (2012), Veileder i regelverk for bostøtte, HB 9.B.12, side 5. Tilgjengelig fra: http://nedlasting.husbanken.no/Filer/9b12.pdf (Lest 21. september 2015).
  4. Statistisk sentralbyrå, KOSTRA-Faktaark, Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere.